Hoe je kritische denktesten van kandidaten kunt gebruiken

how to use critical thinking tests in the hiring process
DeelShare on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn

Rapporten suggereren dat in de komende vijf jaar 35% van de vaardigheden die nodig zijn voor huidige beroepen, zullen worden vervangen door andere vaardigheden. Maar welke veranderingen er ook op stapel staan, sommige vaardigheden zullen nooit vergaan. Volgens het Future Jobs Report van het World Economic Forum is kritisch denkvermogen zo’n vaardigheid.

In deze gids wordt besproken hoe testen voor logisch redeneren je kunnen helpen bepalen of de capaciteiten van een kandidaat op je behoeften aansluiten. Daarna bespreken we de basisprincipes die aan de testen voor kritisch denken ten grondslag liggen en geven we je praktische informatie over hoe je ze in je wervingsproces kunt opnemen.

Waarom is kritisch denken zo belangrijk?

Kandidaten met sterke vaardigheden op het gebied van logisch redeneren beschikken over verschillende kwaliteiten die een aanwinst vormen voor je organisatie, bijvoorbeeld:

Ze staan meer open voor nieuwe ideeën

Kritische denkers staan in elke situatie open voor verschillende benaderingen. Hierdoor kunnen ze beter omgaan met alledaagse problemen op het werk. Uit een studie gepubliceerd in het Journal of Education and Practice bleek dat sterke kritische denkers meer openstaan ​​voor verschillende opvattingen. Ze kijken verder dan hun eigen persoonlijke, culturele referentiekader en andere barrières om tot een beslissing te komen. Daarnaast gaan kritische denkers ook beter om met meningsverschillen met collega’s en leidinggevenden en kunnen ze betere oplossingen aandragen.

Ze kunnen effectief communiceren

Slechte communicatie kan organisaties een fortuin kosten. Volgens een enquête kunnen de kosten van misverstanden en gebrekkige onderlinge communicatie op de werkvloer bij bedrijven in de VS en het VK tot wel 62,4 miljoen euro per jaar oplopen.

Sterke kritische denkers kunnen over het algemeen effectiever communiceren omdat ze hun zaak vaak met overtuigend bewijs en harde feiten ondersteunen.

Ze kunnen goed beslissingen nemen

Logische redeneringstesten toetsen het analytisch denkvermogen van een kandidaat. Kandidaten met een sterk ontwikkeld kritisch denkvermogen zijn doorgaans geneigd goed geïnformeerde beslissingen te nemen in plaats van te vertrouwen op giswerk, wat dus betere beslissingen zal opleveren.

Het zijn goede probleemoplossers

Kritische denkers zijn in staat om complexe problemen vanuit nieuwe invalshoeken te bekijken en er innovatieve oplossingen voor te bedenken. Een evenwichtige en beredeneerde benadering omvat twee soorten redeneervaardigheden: inductief en deductief, plus het vermogen om te weten welke van de twee je moet gebruiken in een bepaalde situatie. Kritische denkers die beslissingen nemen op basis van een logisch denkproces in plaats van zich door emoties te laten leiden, kunnen problemen beter aanpakken.

Wat is een logische redeneringstest?

We zijn het er dus over eens dat kritisch denken een belangrijke vaardigheid is, maar hoe kun je dit testen?

Je hebt mazzel: er zijn veel selectie assessments die het redeneervermogen van een persoon meten. Ze worden gebruikt om het vermogen van een individu te bepalen om problemen te evalueren, verschillende perspectieven te analyseren en tot weloverwogen oordelen te komen.

Kritische denktesten, ook bekend als logisch redeneren testen, zijn ontworpen om het cognitieve denkvermogen van kandidaten te testen, en hun vermogen om conclusies, abstracte begrippen en generalisaties van elkaar te onderscheiden door logica te gebruiken.

Om effectief kritisch te kunnen denken moet je actief en vakkundig informatie kunnen conceptualiseren, toepassen, analyseren, synthetiseren en evalueren om een​oordeel te vellen of een innovatieve oplossing te formuleren.

Deze kwaliteiten kunnen moeilijk te meten zijn in een interview, maar kritische denktesten zijn specifiek ontworpen om kritisch denkvermogen te kwantificeren, zodat personeelsmanagers dit kunnen meenemen in hun besluitvormingsproces.

Hoe werkt een kritisch denken test?

Kritische denktesten evalueren het denkvermogen van een kandidaat door het niveau te testen waarop ze:

  • syllogismen kunnen oplossen door middel van deductief redeneren,

  • reeksen en arrangementen interpreteren en daaruit duidelijke conclusies kunnen trekken,

  • oorzaak en gevolg-relaties kunnen beoordelen, en

  • generalisaties kunnen herkennen.

De test geeft de kandidaat een paragraaf met zowel numerieke als schriftelijke informatie. Na het lezen van de paragraaf wordt de kandidaat gevraagd om een​of meerdere stellingen te beoordelen op basis van deze informatie.

Deze testen zijn meestal gebaseerd op het Watson en Glaser Critical Thinking Appraisal-model. Deze test is opgesplitst in vijf secties die elk een andere vaardigheid evalueren om te bepalen hoe bekwaam een ​​persoon is in analytisch en logisch redeneren.

De vijf secties zijn:

Herkennen van veronderstellingen

Vragen over veronderstellingen bevatten een paragraaf die de kandidaat moet doorlezen. De kandidaat moet vervolgens uit de inhoud opmaken of er veronderstellingen zijn gemaakt en of deze gerechtvaardigd zijn of niet.

In een paragraaf kan er bijvoorbeeld een uitspraak worden gedaan als: “alleen werknemers in hogere functies kunnen het zich veroorloven om luxe auto’s te kopen.” De verklaring gaat ervan uit dat alleen een senior werknemer genoeg verdient om een ​​luxe voertuig te kopen (tenzij de paragraaf ondersteunende informatie bevat die deze bewering ondersteunt).

Evaluatie van argumenten

In dit deel wordt het vermogen getest van een kandidaat om sterke argumenten van zwakke argumenten te onderscheiden. Kandidaten krijgen een stelling voorgeschoteld, gevolgd door een reeks argumenten voor en tegen het scenario. Kandidaten wordt vervolgens gevraagd om te bepalen of de argumenten sterk of zwak zijn.

Deductie

In dit deel wordt de kandidaat gevraagd een stelling en een lijst met conclusies te analyseren. Vervolgens wordt aan de kandidaat gevraagd of de gegeven conclusies rationeel zijn of niet. Van kandidaten wordt verwacht dat ze vertrouwen op de informatie in de verklaring en niet op externe kennis.

Conclusie

In dit deel krijgen kandidaten een uitspraak en een lijst met gevolgtrekkingen te zien. De kandidaat wordt gevraagd aan te geven of de gevolgtrekkingen absoluut waar, absoluut onwaar, waarschijnlijk waar of waarschijnlijk onwaar zijn, of dat het niet mogelijk is om een​beslissing te nemen op basis van de verstrekte informatie.

Als je bijvoorbeeld luide stemmen in de verte hoort, zou je kunnen concluderen dat iemand een verhitte discussie of een ruzie heeft. Maar die gevolgtrekking is niet noodzakelijk waar. De stemmen kunnen ook van een groep opgewonden studenten zijn.

Interpretatie

In deze sectie wordt de kandidaat gevraagd een conclusie te evalueren op basis van het geleverde bewijs. De kandidaat krijgt een stelling, gevolgd door een reeks mogelijke conclusies. De kandidaat moet beslissen of een van de conclusies logisch voortvloeit uit de verstrekte informatie.

Het belang van de logische redeneringstesten

Medewerkers met sterke kritische denkvaardigheden zijn een aanwinst voor elk bedrijf, omdat ze problemen vakkundig en zelfstandig kunnen oplossen. Het identificeren van dergelijke kandidaten is lastig maar kan worden aangepakt met online testen, zoals de online test Kritisch denken van TestGorilla.

Deze test (en andere testen die erop lijken) kunnen eenvoudig online worden afgenomen, waardoor het selectie- of screeningproces voor kandidaten wordt vereenvoudigd. Bijkomende voordelen zijn onder andere:

Ze zijn een goede voorspeller van arbeidsprestaties

Studies laten zien dat het gebruik van logische redeneringstesten als onderdeel van het wervingsproces 24% van de werkgevers heeft geholpen een groter aantal werknemers aan te nemen die het beter deden dan verwacht.

Ze zijn precies en betrouwbaar

Het beoordelen van de redeneervaardigheden van een kandidaat kan moeilijk zijn in interviews, maar kritische denktesten helpen werkgevers de denkvaardigheden van een kandidaat nauwkeuriger te beoordelen. Ze zorgen er namelijk voor dat elke kandidaat de kans krijgt om een even groot aantal goed geformuleerde kritische redeneervragen te beantwoorden. Deze vragen worden vervolgens gescoord volgens een wetenschappelijk gevalideerde aanpak.

Ze besparen tijd

Volgens recent onderzoek worden er per bedrijfsvacature bijna 250 cv’s ingediend. Een meerderheid hiervan is meestal afkomstig van werkzoekenden, ook wel bekend als ‘cv-spammers’, die hun cv’s over het web verspreiden zonder nader onderzoek te doen naar de vereiste kwalificaties.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat meer dan 50% van de sollicitanten niet voldoet aan de basiskwalificaties voor de baan. Daardoor kunnen de meeste personeelsmanagers al deze sollicitaties niet grondig en afzonderlijk beoordelen.

Gelukkig kunnen kritische denktesten, vooral wanneer ze in de vroege stadia van het wervingsproces worden uitgevoerd, het wervingsteam helpen zich door de grote cv-stapel heen te werken en meer aandacht te besteden aan sollicitanten met de meest geschikte vaardigheden.

Andere manieren om te testen op kritisch denkvermogen

Hoewel het moeilijker is dan testen, kunnen kritische denkvragen in een interview helpen om de resultaten van de online beoordeling te valideren. Een sollicitatiegesprek is een geweldige plek om kandidaten diepzinnige vragen te stellen die je een beter inzicht geven over hoe ze over problemen nadenken en beslissingen nemen.

Hier zijn enkele manieren waarop je de aanleg van een kandidaat voor rationeel en kritisch denken in een sollicitatiegesprek kunt beoordelen:

Gebruik hersenkrakers

Goede kritische denkers kunnen problemen snel identificeren en vakkundig oplossen. Door kandidaten te vragen een lastige denkpuzzel op te lossen toets je meerdere kritische denkvaardigheden, zoals probleemoplossing, creativiteit, analyse en presteren onder druk.

Voorbeeld:

Vraag: Michelle’s moeder heeft vier kinderen. Haar eerste kind heet April, haar tweede kind heet May en haar derde kind heet June. Wat is de naam van haar vierde kind?

Antwoord: Michelle is het vierde kind.

Wat deze hersenkraker laat zien: Hoewel veel kandidaten het vierde kind ‘July’ zouden noemen, demonstreert de kandidaat die het juiste antwoord geeft een scherpe luistervaardigheid, waterdichte logica en snel denken.

Stel uitdagende, hypothetische vragen

Leg de kandidaat een probleem voor waarbij bepaalde informatie ontbreekt en vraag hem welke informatie hij nodig heeft om tot een beslissing te komen. Het doel is om kandidaten vanuit meerdere invalshoeken over de vraag te laten nadenken. Idealiter brengt elke invalshoek een nieuwe reeks vragen en overwegingen met zich mee.

Voorbeelden:

1.  Je ontdekt een fout in een belangrijk rapport van je manager, maar het is al naar alle stakeholders gestuurd. Hoe ga je om met deze situatie?

2.  Je vindt een goedkopere, snellere of minder arbeidsintensieve oplossing voor een probleem en probeert dit aan je manager uit te leggen, maar hij lijkt het niet te begrijpen. Wat doe je?

3.  Je zit momenteel in een team van experts die allemaal volkomen verschillende ideeën hebben over de richting van een project. Deadlines naderen snel. Hoe vind je een weg vooruit?

4.  Een collega stelt een ongemakkelijke oplossing voor voor een probleem waarmee je organisatie wordt geconfronteerd. Hoe ga je om met de situatie?

Bron: Changeboard

Stel vragen op basis van de ervaring van de kandidaat

In plaats van de kandidaat vragen te stellen, laat je hen een probleem beschrijven waarmee ze in een vorige baan te maken hebben gehad en hoe ze daarmee zijn omgegaan. Kandidaten met uitstekende kritische denkvaardigheden zijn vaker geneigd om specifieke en rationele argumenten te geven waarom ze op een bepaalde manier hebben gehandeld.

Voorbeeldvragen:

1.      Beschrijf een moment waarop je een beslissing moest nemen zonder over alle relevante informatie te beschikken. Wat heb je gedaan?

2.      Beschrijf een moment waarop je het team, managers of senior leiders in je organisatie moest overtuigen om een probleem op een andere manier op te lossen.

3.      Hoe ga je te werk als je een probleem moet oplossen? Kun je een voorbeeld geven?

4.      Hoe snel neem je beslissingen, en kun je het besluitvormingsproces van een eerdere beslissing beschrijven?

Bron: Changeboard

Kritische denktesten zullen je wervingsproces volledig transformeren

Ja, kritische denkvaardigheden kunnen moeilijk te meten zijn. Maar kritische denkers zijn cruciaal voor het succes van je bedrijf.

Gelukkig zijn er een groeiend aantal opties die het gemakkelijker maken om de kritische denkvaardigheden van je kandidaten te meten. En sommige van deze opties kunnen met één druk op de knop worden beheerd.

Een goede kritische denktest en strategische interviewvragen zijn alles wat je nodig hebt om erachter te komen welke kandidaten een aanwinst zijn voor jouw organisatie. Je kunt nog meer voorbeeldvragen bekijken en meer over de test lezen op de pagina Onze testen.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInDeel

Werf de beste kandidaten met TestGorilla!

Maak binnen enkele minuten assessments voor pre-employment om kandidaten te screenen, bespaar tijd en werf toptalent.

Het beste advies over pre-employment-testen, in je inbox.

Geen spam. Afmelden op elk gewenst moment.

TestGorilla Logo

Werf de beste kandidaat. Geen vooroordelen. Geen stress.

Onze screeningstesten identificeren de beste kandidaten en maken je wervingsbeslissingen sneller, gemakkelijker en zonder vooringenomenheid.