50 sollicitatievragen over SQL voor recruiters

Deel

Als standaard programmeertaal voor databasebeheer (en een van de populairste programmeertalen van dit moment), is SQL essentieel voor elke organisatie die de kracht van data optimaal wil benutten.

Bedrijven in alle maten en sectoren zijn afhankelijk van SQL-ontwikkelaars om data op te vragen en deze te analyseren; het vinden van de juiste SQL-specialist of SQL-team is een cruciale stap om een data-gedreven bedrijf te worden.

Om de juiste mensen aan te nemen, is het belangrijk een wervingsproces in meerdere fasen te organiseren waarmee je de kandidaten met de juiste SQL-ervaring en arbeidsethos voor je organisatie vindt. Sollicitatiegesprekken kunnen kandidaten op beide gebieden beoordelen, maar omdat ze nogal tijds- en arbeidsintensief zijn, raden we je aan om kandidaten pas te interviewen na eerst een programmeervaardigheidstest af te nemen, zoals:

Interviewvragen over SQL om je te helpen de beste SQL-ontwikkelaars te vinden

Om het meeste uit je sollicitatieproces te halen en de beste SQL-ontwikkelaars voor je organisatie te vinden, kun je overwegen onze onderstaande sollicitatievragen en voorbeeldantwoorden gericht op SQL servers te gebruiken.

We hebben de 50 vragen onderverdeeld in categorieën voor beginners, halfgevorderden en gevorderden, zodat je het sollicitatieproces kunt afstemmen op de behoeften van je bedrijf.

17 sollicitatievragen over SQL voor beginners

Sollicitiatievragen voor beginnende SQL-developers zijn het meest geschikt voor SQL-functies op instapniveau, waar de kandidaat waarschijnlijk beperkte beroepservaring met SQL heeft.

1. Wat is een Relationeel Database Beheer Systeem?

Voorbeeldantwoord:

Een Relationeel Database Management Systeem (RDBMS) verwijst naar de software die gebruikt wordt om data op te slaan, te beheren en op te vragen. Data worden opgeslagen in tabellen en kunnen aan andere dataverzamelingen gekoppeld worden op basis van gedeelde informatie, vandaar de naam ‘relationeel’.

2. Waarin verschilt een relationeel databasebeheersysteem van een gewoon databasebeheersysteem?

Voorbeeldantwoord:

 • Een RDBMS slaat data op in een relationele tabel met rijen en kolommen, terwijl een DBMS data opslaat als een bestand

 • Een RDBMS biedt toegang aan meerdere gebruikers (inclusief interactie tussen client en server), terwijl een DBMS slechts één gebruiker ondersteunt

3. Wat zijn de meest populaire relationele databasebeheersystemen?

Voorbeeldantwoord:

Enkele van de populairste RDBMS’en zijn:

 • Oracle Database

 • MySQL

 • Microsoft SQL Server

 • PostgreSQL

 • IBM DB2

 • SQLite

4. Wat is de rol van SQL?

Voorbeeldantwoord:

SQL is een programmeertaal die gebruikt wordt om data-gerelateerde taken uit te voeren; elk RDBMS gebruikt SQL als zijn standaard programmeertaal. In deze databases kunnen gebruikers met SQL tabellen maken, data bijwerken, queries maken en analyses uitvoeren.

5. Wat is het verschil tussen SQL en MySQL?

Voorbeeldantwoord:

SQL is de programmeertaal die in een RDBMS gebruikt wordt, terwijl MySQL een voorbeeld is van een RDBMS. MySQL was een van de eerste open-source databasesystemen op de markt, en het is ook vandaag nog vrij populair.

6. Hoe maak je een tabel met SQL?

Voorbeeldantwoord:

Het CREATE TABLE commando wordt gebruikt om een nieuwe tabel in een RDBMS te maken. Dit commando vraagt gebruikers om de tabelnaam, de kolomnamen en de soorten data in te vullen. Hetzelfde commando kan ook gebruikt worden om kopieën te maken van bestaande tabellen.

7. Hoe maak je een tabel met SQL?

Voorbeeldantwoord:

In SQL wordt het datatype DATE gebruikt om data of tijdwaarden in de database op te slaan. Het formaat voor het invoegen van datums kan variëren afhankelijk van het RDBMS, maar meestal is het ‘JJJJ-MM-DD’.

8. Wat is een query?

Voorbeeldantwoord:

Een query is een verzoek om data of informatie uit een database op te vragen. Er zijn twee hoofdtypen SQL queries:

 • Een selectiequery

   

  is een query die data uit een tabel groepeert voor analytische doeleinden

 • Een actiequery

   

  is een query die de inhoud van het databestand verandert op basis van opgegeven criteria

9. Wat is een subquery?

Voorbeeldantwoord:

Een subquery is een query die ingebed is in een ander statement waarvoor meerdere stappen nodig zijn. De subquery verschaft de enclosing query extra informatie die nodig is om een taak uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer de voltooiing van een query eerst afhangt van de resultaten van een andere.

10. Hoe voer je een selectiequery uit met SQL?

Voorbeeldantwoord:

Het proces voor het uitvoeren van een selectiequery in SQL is als volgt:

 • De SELECT opdracht wordt gebruikt om de kolommen te selecteren waaruit je data wil ophalen.

 • De FROM opdracht wordt gebruikt om de specifieke tabel te specificeren die de data bevat.

 • De WHERE opdracht wordt gebruikt om data te filteren op basis van opgegeven voorwaarden.

11. Wat zijn de belangrijkste soorten actiequeries?

Voorbeeldantwoord:

Er zijn verschillende SQL-opdrachten om een actiequery uit te voeren. Hun doelen en procedures variëren. Enkele van de belangrijke actie-opdrachten zijn:

 • UPDATE wijzigt de waarden van velden in een tabel.

 • DELETE verwijdert records uit een tabel.

 • CREATE TABLE maakt een nieuwe tabel.

 • INSERT INTO voegt records aan een tabel toe.

12. Wat zijn constraints?

Voorbeeldantwoord:

SQL-constraints zijn een reeks regels of voorwaarden die op een RDBMS worden toegepast om te bepalen welke data in tabellen kunnen worden ingevoegd, bijgewerkt, of verwijderd. Dit wordt gedaan om de data-integriteit te handhaven en ervoor te zorgen dat de informatie die in de databasetabellen is opgeslagen juist is.

13. Wat zijn join clauses?

Voorbeeldantwoord:

De join clause combineert kolommen met verwante waarden uit twee of meer tabellen om een nieuwe tabel te maken. Er zijn vier hoofdsoorten van een SQL join clause:

 • JOIN geeft records terug met overeenkomende waarden in beide tabellen

 • LEFT JOIN geeft alle records uit de linker tabel en overeenkomende records uit de rechter tabel

 • RIGHT JOIN geeft alle records uit de rechter tabel en overeenkomende records uit de linker tabel

 • FULL JOIN geeft alle records uit beide tabellen

14. Wat is de rol van Indexen?

Voorbeeldantwoord:

Een SQL-index slaat belangrijke delen van een databasetabel zodat deze snel en efficiënt opgezocht kunnen worden. In plaats van de hele database te doorzoeken, hoeven gebruikers bij het opvragen van data alleen de index te raadplegen. Indexen helpen dus de prestaties in een RDBMS te verbeteren.

15. Waar staat een NULL waarde voor?

Voorbeeldantwoord:

Een NULL waarde geeft aan dat de data onbekend zijn. Dit is niet hetzelfde als 0; NULL waarden betekenen dat er helemaal geen data zijn opgeslagen.

16. Wat zijn de belangrijkste soorten SQL-commando’s?

Voorbeeldantwoord:

SQL-commando’s worden gebruikt om specifieke taken binnen de database uit te voeren. Er zijn vijf hoofdtypes:

 • Data Definition Language (DDL)-commando’s veranderen de structuur van de database

 • Data Manipulation Language (DML)-commando’s wijzigen data in databasetabellen

 • Data Control Language (DCL)-commando’s beheren de toegang van gebruikers tot de database

 • Transaction Control Language (TCL)-commando’s beheren transacties die door DML-commando’s gemaakt worden

 • Data Query Language (DQL)-commando’s halen informatie op uit de database

17. Wat is een alias?

Voorbeeldantwoord:

Aliassen zijn tijdelijke namen die aan tabellen of kolommen gegeven worden voor de duur van een bepaalde SQL query. Ze hebben tot doel de hoeveelheid code die voor die query nodig is te verminderen en zo tijd en moeite te besparen.

17 sollicitatievragen over SQL-servers voor enigszins gevorderden

Je kunt de onderstaande SQL-sollicitatievragen voor enigszins gevorderden gebruiken voor SQL-functies op middenniveau, waar kandidaten al enige beroepservaring met SQL hebben.

18. Wat is het verschil tussen normalisatie en denormalisatie?

Voorbeeldantwoord:

Normalisatie is het proces van het verdelen van data over tabellen om overbodige data te verwijderen en de data-integriteit te verbeteren.

Denormalisatie wordt gebruikt om meerdere tabellen te combineren en zo de tijd die nodig is om zoekopdrachten uit te voeren, in te korten.

19. Hoe maak je een index met SQL?

Voorbeeldantwoord:

De syntaxis voor het maken van een index kan variëren, afhankelijk van het RDBMS. In de meeste systemen wordt het CREATE INDEX commando gebruikt om het proces op gang te brengen. De gebruiker wordt dan gevraagd de index een naam te geven en kolommen te kiezen waaruit de index zal bestaan.

20. Wat zijn de belangrijkste SQL-constraints en hoe worden ze gebruikt?

Voorbeeldantwoord:

Hier zijn enkele van de meest gebruikte SQL-constraints:

 • NOT NULL zorgt ervoor dat een kolom geen NULL waarde kan bevatten

 • UNIQUE zorgt ervoor dat alle waarden in een kolom verschillend zijn

 • DEFAULT geeft een standaardwaarde voor een kolom wanneer er geen is opgegeven

 • INDEX maakt een index om data mee op te vragen

 • CHECK controleert waarden in een kolom aan de hand van bepaalde gespecificeerde voorwaarden

21. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen geclusterde en niet-geclusterde indexen?

Voorbeeldantwoord:

De belangrijkste verschillen tussen geclusterde en niet-geclusterde indexen zijn:

 • Geclusterde indexen bepalen de fysieke volgorde waarin tabellen worden opgeslagen en sorteren de tabellen op basis van deze volgorde, terwijl niet-geclusterde indexen een logische volgorde creëren die niet overeenkomt met de fysieke volgorde van de rijen op de schijf.

 • Geclusterde indexen sorteren gegevensrijen op basis van hun sleutelwaarden, terwijl niet-geclusterde indexen een structuur gebruiken die los staat van de gegevensrijen.

 • Er kan maar één geclusterde index per tabel zijn, terwijl er meerdere niet-geclusterde indexen per tabel kunnen zijn.

22. Wat zijn de belangrijkste soorten subqueries?

Voorbeeldantwoord:

Er zijn drie hoofdtypes van SQL-subqueries. Dit zijn:

 • Subquery’s met één rij, die één rij in de resultaten teruggeven

 • Meerrijige subqueries, die twee of meer rijen in de resultaten teruggeven

 • Gecorreleerde subqueries, die resultaten geven volgens de buitenste queries

23. Hoe wordt de cursor in SQL gebruikt?

Voorbeeldantwoord:

Met de cursor kunnen gebruikers data uit een resultatenverzameling verwerken, één rij per keer.

Cursors zijn een alternatief voor commando’s, die alle rijen in een resultaatverzameling tegelijk bewerken. In tegenstelling tot commando’s kunnen cursors gebruikt worden om data rij voor rij bij te werken.

24. Wat zijn de verschillende soorten collatiegevoeligheid?

Voorbeeldantwoord:

Collatie verwijst naar een verzameling regels of voorwaarden die beïnvloeden hoe data worden opgeslagen en geordend. Er zijn verschillende soorten SQL-collatie, waaronder:

 • Hoofdlettergevoeligheid, die onderscheid maakt tussen hoofdletters en kleine letters

 • Accentgevoeligheid, die onderscheid maakt tussen tekens met en zonder accenten

 • Breedtegevoeligheid, die onderscheid maakt tussen tekens met volle breedte en tekens met halve breedte

25. Hoe selecteer je alle even of oneven getallen in een tabel?

Voorbeeldantwoord:

De MOD functie kan in de meeste RDBMS’en gebruikt worden als onderdeel van de WHERE opdracht in een selectiequery om oneven of even data in een tabel op te halen.

De opmaak is als volgt:

 • Voor even getallen gebruik je ‘MOD (kolomnaam, 2) = 1′

 • Voor oneven getallen gebruik je ‘MOD (kolomnaam, 2) = 0′

26. Hoe hernoem je een kolom met SQL?

Voorbeeldantwoord:

Een kolom kan hernoemd worden door de volgende stappen te volgen:

 • Gebruik ‘ALTER TABLE table name‘ om de tabel te selecteren met de kolom die je wil hernoemen

 • Gebruik ‘RENAME COLUMN old name to new name‘ om de kolom een andere naam te geven

27. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de DELETE en TRUNCATE SQL-commando’s?

Voorbeeldantwoord:

De belangrijkste verschillen tussen de DELETE en TRUNCATE commando’s zijn:

 • DELETE is een DML commando, terwijl TRUNCATE een DDL commando is

 • DELETE verwijdert bladzijden en registreert elke verwijdering in het transactielogboek, terwijl TRUNCATE bladzijden dealloceert en elke deallocatie in het transactielogboek registreert

 • TRUNCATE wordt in het algemeen als sneller beschouwd omdat het minder gebruik maakt van het transactielogboek

28. Hoe kopieer je data van de ene tabel naar de andere?

Voorbeeldantwoord:

Data uit de ene tabel kunnen naar de andere gekopieerd worden door de volgende stappen te volgen:

 • Gebruik de INSERT INTO opdracht en geef de bestemming op als de nieuwe tabel

 • Gebruik de SELECT opdracht om de te kopiëren kolommen op te geven (selecteer alles als je de hele tabel wil kopiëren)

 • Gebruik de WHERE opdracht om de tabel die je wil kopiëren te specificeren

29. Hoe zou je een query schrijven om werknemers te identificeren die bij een bepaalde afdeling horen?

Voorbeeldantwoord:

Er zijn een paar manieren om datavermeldingen te vinden die bij een bepaalde groep horen (in dit geval: werknemers die bij een bepaalde afdeling horen). Deze omvatten:

 • Gebruik SELECT, FROM en WHERE opdrachten

 • Gebruik SELECT, FROM, GROUP BY en HAVING opdrachten

 • Gebruik SELECT, FROM, INNER JOIN en WHERE opdrachten

30. Hoe verwijder je een kolom?

Voorbeeldantwoord:

Een kolom kan verwijderd worden door de volgende stappen te volgen:

 • Gebruik ‘ALTER TABLE table name‘ om de tabel te selecteren met de kolom die je wil verwijderen

 • Gebruik ‘DROP COLUMN column name‘ om de tabel te selecteren met de kolom die je wil verwijderen

31. Hoe zou je een SQL-query schrijven om deelnemers te vinden waarvan de naam met A begint?

Voorbeeldantwoord:

Je kunt data-items die met een bepaalde letter beginnen met het LIKE commando opvragen door de volgende stappen te volgen:

 • Gebruik de SELECT opdracht om de kolom te specificeren met namen die je wil opvragen

 • Gebruik de FROM opdracht om de tabel met die kolom te specificeren

 • Gebruik ‘WHERE column name‘ gevolgd door ‘LIKE x%’, waarbij je x vervangt door de letter die je zoekt

 • Gebruik ‘ORDER by column name‘ om de query te voltooien

32. Wat zijn enkele van de belangrijkste aggregate-functies?

Voorbeeldantwoord:

Aggregate-waarden worden gebruikt om berekeningen uit te voeren op een reeks waarden om een enkele waarde terug te geven. Enkele van de meest gebruikte aggregate-functies zijn:

 • AVG berekent het gemiddelde van een reeks waarden

 • COUNT telt het aantal rijen in een tabel

 • MIN vindt de minimumwaarde in een tabel

 • MAX zoekt de maximale waarde in een tabel

 • SUM berekent de som van alle waarden

33. Wat betekent schema?

Voorbeeldantwoord:

Een schema verwijst naar een verzameling database-objecten – zoals tabellen, functies, indexen en procedures – die bij een database horen.

Het schema helpt om database-objecten te scheiden voor verschillende toepassingen en toegangsrechten; het wordt in het algemeen gebruikt om te bepalen wie wel en wie niet bepaalde objecten in de database kan zien.

34. Wat zijn enkele van de belangrijkste scalar-functies?

Voorbeeldantwoord:

Scalar- of scalaire functies zijn door de gebruiker gedefinieerde functies die op een dataverzameling toegepast worden om een enkele waarde terug te geven. Enkele van de meest voorkomende scalaire functies zijn:

 • UCASE zet waarden om in hoofdletters

 • LCASE zet waarden om in kleine letters

 • MID extraheert tekstuele data op basis van gespecificeerde criteria

 • ROUND rondt numerieke data af op een opgegeven aantal decimalen

 • NOW geeft de huidige systeemdatum en -tijd

16 sollicitatievragen over SQL voor gevorderden

We raden aan de onderstaande geavanceerde SQL-vragen te gebruiken tijdens sollicitatiegesprekken voor hogere SQL-functies, waarbij kandidaten minstens een paar jaar ervaring met SQL hebben.

35. Wat zijn SQL-injections en hoe kunnen ze worden voorkomen?

Voorbeeldantwoord:

Een SQL-injection is een soort cyberaanval waarbij hackers kwaadaardige SQL-code in de database stoppen om toegang te krijgen tot mogelijk waardevolle of gevoelige informatie. Het komt vrij vaak voor bij webapplicaties of websites die een SQL-gebaseerde database gebruiken.

Je kunt SQL-injections voorkomen door meerdere database accounts aan te maken om de toegang te beperken of door een web application firewall van derden te gebruiken.

36. Hoe kunnen SQL-queries geoptimaliseerd worden?

Voorbeeldantwoord:

Er zijn verschillende manieren om zoekopdrachten te optimaliseren en de prestaties te verbeteren. Bijvoorbeeld:

 • Specificeer bepaalde kolommen met SELECT in plaats van met SELECT * (select all)

 • Maak joins met INNER JOIN in plaats van met WHERE

 • Definieer filters met WHERE in plaats van met HAVING

 • Vermijd lussen in de query-structuur

 • Vermijd gecorreleerde subqueries

37. Wat zijn de verschillende soorten normalisatie?

Voorbeeldantwoord:

Het proces van SQL-normalisatie kan verdeeld worden in zes verschillende stappen of soorten. Deze omvatten:

 • Eerste normaalvorm (1NF) om te verzekeren dat rijen en kolommen altijd enkelvoudige, unieke waarden bevatten

 • Tweede normaalvorm (2NF) om alle partiële afhankelijkheden te verwijderen

 • Derde normaalvorm (3NF) om alle transitieve functionele afhankelijkheden te verwijderen

 • Boyce-Codd normaalvorm (BCNF) of Vierde normaalvorm (4NF) om te verzekeren dat alle functionele afhankelijkheden een supersleutel van de tabel zijn

 • Vijfde normaalvorm (5NF) om te verzekeren dat ontleding niet leidt tot dataverlies

 • Zesde normaalvorm (6NF) om de relatievariabelen te ontbinden in onherleidbare componenten

38. Wat zijn de ACID-eigenschappen in SQL?

Voorbeeldantwoord:

ACID is een acroniem voor Atomiciteit, Consistentie, Isolatie, en Duurzaamheid. Dit zijn de vier belangrijkste eigenschappen om de integriteit van data tijdens een transactie te garanderen.

De rol van elke eigenschap is als volgt:

 • Atomiciteit: Veranderingen in data worden uitgevoerd als een enkele, eenduidige bewerking

 • Consistentie: Datawaarden zijn consistent bij het begin en het einde van de transactie

 • Isolatie: De tussentijdse toestand van een transactie is verborgen voor andere transacties

 • Duurzaamheid: Veranderingen in data blijven hetzelfde nadat de transactie voltooid is

39. Wat zijn de belangrijkste soorten opgeslagen procedures?

Voorbeeldantwoord:

Opgeslagen procedures zijn brokken SQL-code die bewaard en hergebruikt kunnen worden. De belangrijkste soorten opgeslagen procedures zijn:

 • Door gebruikers gedefinieerde opgeslagen procedures, die door gebruikers gemaakt worden

 • In het systeem opgeslagen procedures zijn standaard procedures die permanent op het systeem geplaatst zijn

 • Tijdelijk opgeslagen procedures zijn procedures die gedropt worden als de sessie gesloten wordt

 • Elders opgeslagen procedure, die op externe servers gemaakt en opgeslagen worden

40. Hoe zou je een query schrijven om werknemers met hetzelfde salaris te vinden in een werknemerstabel?

Voorbeeldantwoord:

Om werknemers met hetzelfde salaris te vinden, kan de volgende oplossing gebruikt worden:

 • Gebruik de SELECT opdracht om de relevante tabel te specificeren

 • Gebruik de FROM opdracht om de werknemerskolom te specificeren

 • Gebruik de WHERE opdracht om de salariscriteria te specificeren, bijvoorbeeld:

‘WHERE salaris IN (SELECT salaris FROM werknemer  WHERE employee.employee_id <> employee.employee_id)’

41. Hoe verwijder je dubbele rijen uit een tabel?

Voorbeeldantwoord:

Er zijn verschillende manieren om dubbele rijen uit een tabel te verwijderen. Deze omvatten:

 • Gebruik Common Table Expressions (CTE) met de ROW_NUMBER functie om dubbele rijen op te sporen en te verwijderen

 • Gebruik de functie RANK met de clausule PARTITION BY

 • Gebruik de GROUP BY clausule met de COUNT functie, en vervang dan SELECT door DELETE FROM

42. Hoe maak je een trigger met SQL?

Voorbeeldantwoord:

Een trigger is een soort opgeslagen procedure die wordt uitgevoerd als zich een bepaalde gebeurtenis voordoet, zoals wanneer een nieuw record aan de database wordt toegevoegd.

Het maken van triggers varieert naar gelang het RDBMS. Sommige systemen hebben een CREATE TRIGGER opdracht, terwijl andere de gebruiker verplichten naar een triggermap in de werkbalk te navigeren. Eenmaal aangemaakt moeten gebruikers de code van de trigger schrijven, en de voorwaarden en het effect ervan specificeren.

43. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen HAVING en WHERE clausules in SQL?

Voorbeeldantwoord:

De belangrijkste verschillen tussen HAVING en WHERE SQL-clausules zijn:

 • De WHERE clausule wordt gebruikt bij rijbewerkingen, terwijl de HAVING clausule wordt gebruikt bij kolombewerkingen

 • De WHERE clausule komt vóór GROUP BY in een query, terwijl de HAVING clausule ná GROUP BY komt

 • De WHERE clausule kan niet gebruikt worden met aggregatiefuncties, de HAVING clausule kan dat wel

44. Hoe kan gevoelige informatie veilig in een database bewaard worden?

Voorbeeldantwoord:

Het versleutelen van databases met gevoelige informatie is om veiligheidsredenen van cruciaal belang. Encryptie kan op verschillende manieren worden toegepast. Je kunt bijvoorbeeld:

 • Een mastersleutel maken

 • Symmetrische encryptie toepassen

 • Een certificaat maken dat door de mastersleutel beschermd wordt

45. Hoe zou je een query schrijven om de werknemer met het op vijf na hoogste inkomen te vinden in een werknemerstabel?

Voorbeeldantwoord:

Een gecorreleerde subquery kan gebruikt worden om de werknemer met het op vijf na hoogste salaris in een tabel te vinden. De stappen zijn als volgt:

 • Gebruik de SELECT opdracht om de werknemersnaam- en salariskolommen te specificeren

 • Gebruik de FROM opdracht om de relevante tabel te specificeren

 • Gebruik de WHERE opdracht om de salariscriteria te specificeren, bijvoorbeeld:

‘WHERE statement 6-1 = (SELECT COUNT(DISTINCT salary) FROM #Employee e2 WHERE e2.salary > e1.salary)’

46. Wat zijn enkele manieren om dubbele vermeldingen te voorkomen bij het maken van een query?

Voorbeeldantwoord:

Er zijn verschillende methoden om dubbele vermeldingen te vermijden bij het maken van een zoekopdracht, bijvoorbeeld door:

 • een unieke index te maken

 • het DISTINCT sleutelwoord aan de SELECT opdracht toe te voegen

 • de commando’s NOT EXISTS of NOT IN te gebruiken

47. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen een impliciete en een expliciete cursor?

Voorbeeldantwoord:

De belangrijkste verschillen tussen een impliciete en expliciete cursor zijn:

 • Impliciete cursors worden automatisch aangemaakt wanneer select-opdrachten worden uitgevoerd, terwijl expliciete cursors expliciet door de gebruiker moeten worden gedefinieerd

 • Impliciete cursors kunnen slechts data uit één enkele rij tegelijk opvragen, terwijl expliciete cursors data uit meerdere rijen kunnen opvragen

 • Impliciete cursors zijn minder efficiënt en meer foutgevoelig dan expliciete cursors

48. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen OLTP en OLAP?

Voorbeeldantwoord:

Online Transaction Processing (OLTP) en Online Analytical Processing (OLAP) zijn twee verschillende dataverwerkingssystemen binnen het terrein van de datawetenschap.

OLTP-systemen leggen data vast, slaan ze op en werken ze regelmatig bij, terwijl OLAP-systemen gebruikt worden om die data op te vragen en er analyses op uit te voeren.

49. Wat wordt er bedoeld met dynamic SQL?

Voorbeeldantwoord:

Dynamic SQL is een programmeertechniek die gebruikt wordt om SQL-opdrachten in runtime te bouwen, in plaats van in compileertijd. Dynamic SQL is uitdagender en minder efficiënt dan een statische SQL, maar het stelt ontwikkelaars in staat om meer flexibele, algemeen bruikbare toepassingen te maken.

50. Wat zijn de verschillende soorten relaties in SQL?

Voorbeeldantwoord:

Er kunnen drie soorten relaties bestaan tussen gekoppelde databasetabellen. Dit zijn:

 • Eén-op-één, waarbij elk record in een tabel kan worden gerelateerd aan één record in de gekoppelde tabel

 • Eén-op-veel, waarbij elk record in een tabel gerelateerd kan worden aan één of meer records in de gekoppelde tabel

 • Veel-op-veel, waarbij elk record in beide tabellen gerelateerd kan worden aan een of meer records in de gekoppelde tabel

In welk stadium van het wervingsproces kun je SQL-vragen het beste gebruiken?

Het sollicitatiegesprek is een van de laatste en belangrijkste stadia in het wervingsproces. Daarin beoordeel je zowel zachte als harde vaardigheden, dus moet je je interviewvragen verstandig kiezen: ze geven je de kans om de SQL-vaardigheden en het gedrag van kandidaten te beoordelen. Het is cruciaal om de juiste match op beide fronten te vinden.

De vragen hierboven bestrijken het eerste deel, en stellen je in staat de SQL-codeervaardigheid van kandidaten nauwkeurig te beoordelen.

De SQL-eisen zullen variëren afhankelijk van het databasesysteem dat je organisatie gebruikt. Stem, met dit in gedachten, je vragen waar mogelijk af op de eisen van de functie. Het is ook mogelijk je selectieproces al in een vroeg stadium af te stemmen door er een gericht assessment van SQL-vaardigheden in op te nemen.

Assessments van SQL-vaardigheden zijn van onschatbare waarde omdat ze je in staat stellen de bekwaamheid van de kandidaat op zeer praktisch niveau te beoordelen – iets wat vragen tijdens het sollicitatiegesprek je niet kunnen bieden. TestGorilla biedt verschillende SQL-assessments aan, afgestemd op verschillende bedrijfsvereisten en vaardigheidsniveaus:

Vaardigheidsassessments kunnen het best worden gebruikt nadat de eerste screening van kandidaten heeft plaatsgevonden, maar ze kunnen deze stap zelfs vervangen, omdat ze je in staat stellen ongeschikte kandidaten snel uit te filteren.

De testen kunnen worden opgevolgd door een informeel telefonisch interview en een rolspecifieke taak voor de kandidaten op de shortlist. Dit systeem helpt je de beste kandidaten voor een gesprek te selecteren, het verkort de tijd tot aanwerving én verlaagt de kosten per aanwerving.

Neem de beste mensen aan met gerichte sollicitatievragen over SQL-vaardigheden

Door een gestructureerd sollicitatiegesprek te voeren als onderdeel van een rigoreus, meerfasig selectieproces, kun je de juiste SQL-specialist voor je bedrijf vinden.

Onthoud: het doel van werving is niet de kandidaat te vinden met de breedste SQL-vaardigheden, maar degene die het beste bij jouw zakelijke eisen past.

Het vinden van die perfecte fit zal je strategie voor data-analyse transformeren, zodat je organisatie de komende jaren de concurrentie een stap kan voorblijven.

De SQL-testen van TestGorilla kunnen je helpen snel en onbevooroordeeld de juiste SQL-ontwikkelaars te vinden.  Ga vandaag nog gratis aan de slag om betere wervingsbeslissingen te nemen.

Deel

Werf de beste kandidaten met TestGorilla

Maak binnen enkele minuten assessments voor pre-employment om kandidaten te screenen, bespaar tijd en werf toptalent.

Het beste advies over pre-employment-testen, in je inbox.

Geen spam. Afmelden op elk gewenst moment.

TestGorilla Logo

Werf de beste kandidaat. Geen vooroordelen. Geen stress.

Onze screeningstesten identificeren de beste kandidaten en maken je wervingsbeslissingen sneller, gemakkelijker en zonder vooringenomenheid.